Copyright © 2021 Ekoventus

Ekoventus uzyska

pozwolenie wodnoprawne na: budowę stawu, rowu, przydomowej oczyszczalni ścieków lub na odprowadzanie wód opadowych, pobór wód, zgłoszenie wodnoprawne na: kąpielisko, decyzję środowiskową, pozwolenie na emisję gazów do powietrza

Ekoventus wykona

operaty wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna, pozwolenie wodnoprawne, profil wody w kąpielisku, wniosek na emisje gazów, pyłów do powietrza, opłata za usługi wodne, karta informacyjna przedsięwzięcia, raporty, ekspertyzy, koncepcje...

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Operat wodnoprawny

Zgłoszenie wodnoprawne

Ekspertyza zmian stosunków wodnych

Ocena wodnoprawna

Analiza ryzyka ujęcia wody

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Wniosek o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia

Obliczenia emisji gazów i pyłów do powietrza

Decyzja środowiskowa

Raport o oddziaływaniu na obszar NATURA 2000

Prognoza oddziaływania na środowisko

Koncepcja odwodnienia

Profil wody w kąpielisku

Otymalizacja opłat za usługi wodne

Projekty odwodnienia