1

4


OPERAT WODNOPRAWNY
wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego


Operat wodnoprawny jest niezbędnym dokumentem do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Pracownia Ekoventus poza wykonaniem operatów wodnoprawnych wraz z wnioskami o wydanie pozwolenia wodno-prawnego przeprowadza całą procedurę administracyjną do uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwolenia wodno-prawnego.

Czas wykonania - operat wodnoprawny, wniosek na pozwolenie wodnoprawne i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

 1. Sporządzenie operatu wodnoprawnego - w zależnosci od tematu od 2 tygodni
 2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego - do 3 miesięcy

Koszt wykonania - operatów wodno-prawnych z wnioskiem na wydanie pozwolenia wodnoprawne i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Podstawowym aktem regulującym wymogi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz informacji jaką powinien zawierać operat wodnoprawny jest ustawa Prawo Wodne.

Pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na:

 1. szczególne korzystanie z wód;
  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
  • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
  • korzystanie z wód do celów energetycznych;
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie urządzeń wodnych;
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 6. piętrzenie wody podziemnej;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych
 11. podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  oraz budowę urządzeń wodnych (m.in. kąpieliska).

- PROFIL WODY W KĄPIELISKU
-OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE KĄPIELISKA

- OPERAT WODNOPRAWNY NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH

- OPERAT WODNOPRAWNY NA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB ZIEMI

- OPERAT WODNOPRAWNY NA BUDOWĘ STAWU

Copyright by EkoVentus 2013