1

4
 


RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - KIP


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej), która jest niezbędna do uzyskania innych decyzji (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji nakłada na Inwestorów Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227).

Pomagamy Inwestorom na poszczególnych etapach prowadzących uzyskania decyzji środowiskowej w tym w szczególności:

+ Określeniu czy dane przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573);

+ Sporządzeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia;

+ Wykonaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z aktualnymi wymaganiami oraz postanowieniami organów administracji Państwowej;

+ Przygotowaniu materiałów do konsultacji społecznych.

Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Dysponujemy odpowiednią bazą merytoryczną, sprzętową i programową, która zapewnia kompletne wykonanie raportu w każdym aspekcie środowiska naturalnego, począwszy od wody, gleby, powietrza, hałasu kończąc na falach elektromagnetycznych.

Czas wykonania: Raportu o oddziaływaniu na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia - KIP

  1. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia - do 2 tygodni.
  2. Sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko - od 2 do 8 tygodni.
  3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Raportu oddziaływania na środowisko i Karty informacyjnej przedsięwzięcia - KIP
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

- PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNLANYCH - PSZOK

- RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - STACJA PALIW

- RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - WARSZTAT SAMOCHODOWY

- RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

- RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - FARMA FOTOWOLTAICZNA

Copyright by EkoVentus 2013