1

4
 


PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Obowiązek wykonania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi spoczywa na wytwórcy odpadów, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie lub prowadzącym instalację, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości od 0,1 Mg do 1 Mg rocznie.
Wymóg uzyskania takiej decyzji nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie dotyczy odpadów komunalnych.

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami składana jest w Urzędzie Marszałkowskim lub Starostwie.

Wykonujemy program gospodarki odpadami z wnioskiem o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Czas wykonania: Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  1. Sporządzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z wnioskiem o zatwierdzenie programu - do 3 tygodni.
  2. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - zależy od czasu procedury administracyjnej.

Koszt wykonania: Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z wnioskiem o zatwierdzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
- uzgadniany jest zawsze indywidualnie ze zleceniodawcą.

Copyright by EkoVentus 2013