1

4
 NASZA OFERTA:

OPRACOWUJEMY PONADTO:
 • programy przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych
 • dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie
 • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
 • analizy ryzyka zawodowego na oczyszczalniach ścieków (czynniki biologiczne)
 • programy funkcjonalno-użytkowe i koncepcje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
 • dokumentacje i projekty zagospodarowania złóż kruszywa
 • naliczanie opłat środowiskowych i wykonywanie sprawozdań

  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
  W każdej gminie - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Szybko wykonamy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz uzyskamy decyzję
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Wykonamy kompleksowy projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
  oraz uzyskamy pozwolenie na budowę.

OFERTA PRACY !!!!!!!
Poszukujemy pracowników na stanowiska:
- inżynier ochrony środowiska -
WYMAGANIA
- specjalista ochrony przyrody - WYMAGANIA

Copyright by EkoVentus 2015